Harmonie Concordia Margraten
Inloggen

Commissies

De vereniging en het bestuur dient zich naar buiten toe als eenheid te presenteren, hetgeen betekent dat alle contacten via het bestuur verlopen. Niemand zich kan verschuilen achter het feit dat hij/zij geen deel uitmaakt van bijvoorbeeld drumband, opleidingsorkest of harmonie. Voor speciale projecten en/of aandachtsgebieden zal het bestuur een commissie samenstellen. Dit ter ondersteuning van de vereniging in algemene en het bestuur in bijzondere zin. De commissie bestaat uit contribuanten en/of vrijwilligers en wordt geleid door een van de bestuursleden.

Onderscheiden wordt in de navolgende (sub)commissies:

Commissie opleiding

Het bestuur van de vereniging heeft primair tot taak om mogelijk te maken dat er lesgegeven kan worden onder deskundige leiding en met gebruikmaking van voldoende instrumenten in een lesruimte.De inhoud van het muziekonderwijs is meer een zaak van de commissie opleiding. In ruimere zin coordineert deze commissie de muziekopleiding van Harmonie Concordia. De commissie opleiding heeft daarom de dagelijkse leiding over de opleiding. Bovendien is deze commissie een adviescommissie van het bestuur voor zaken die direct te maken hebben met het onderwijs, zoals de docentenvergadering, de begeleiding van het opleidingsorkest en de organisatie van de examens.

Harmoniecommissie

Het bestuur van de vereniging heeft primair tot taak om mogelijk te maken dat er gemusiceerd kan worden onder deskundige leiding en met gebruikmaking van voldoende instrumenten in een lesruimte. De artistieke kant van de muziek, waaronder ook begrepen de aankoop van (bijzondere) instrumenten, is meer een zaak van de leden in samenspraak met de dirigent van het harmonieorkest. Deze commissie stelt in samenwerking met de dirigent aan het bestuur voor hoe de concerten zullen worden ingevuld. Bovendien is deze commissie een adviescommissie van het bestuur voor zaken die direct te maken hebben met het musiceren, zoals de jaarplanning en aankoopplan. Ook een belangrijke taak van (een deel van) deze commissie is zich bezig te houden met de keuze van de muziek. De (deel)commissie zoekt in samenwerking met de dirigent de muziek uit. Deze bestaat uit:

Drumbandcommisie

Het bestuur van de vereniging heeft primair tot taak om mogelijk te maken dat er gemusiceerd kan worden onder deskundige leiding en met gebruikmaking van voldoende instrumenten in een lesruimte. De artistieke kant van de muziek, waaronder ook begrepen de aankoop van (bijzondere) instrumenten, is meer een zaak van de werkende leden in samenwerking met de instructeur. Bovendien is de drumbandcommissie een adviescommissie van het bestuur voor zaken die direct te maken hebben met het musiceren. Belangrijke taak van de drumbandcommissie in de komende vijf jaar is om de bezetting van de drumband trachten op te schroeven naar zo'n 12 tot 15 muzikanten.

Activiteitencommissie

De doelstelling van de activiteitencommissie is drieledig:
 • Het initiëren en organiseren van activiteiten die erop gericht zijn om financiële middelen te vergaren voor de vereniging en het welzijn van de leden of muziekuitvoeringen ten goede komen.
 • Het aanbieden aan de gemeenschap van muzikale activiteiten van de vereniging
 • De gelegenheid bieden aan muzikanten zich muzikaal te presenteren aan de gemeenschap.

Voor de laatste 2 punten zal een goede samenwerking nodig zijn tussen de activiteitencommisse en de harmoniecommissie. In meer specifieke zin is de activiteitencommissie een commissie van bijstand en heeft zij voorbereidende en uitvoerende taken op haar werkterrein. De activiteitencommissie geeft adviezen aan het bestuur omtrent te organiseren activiteiten in het kader van haar bovenomschreven doelstelling. In het kader van de bewaking en risicoafbakening ligt de definitieve besluitvorming echter steeds bij het bestuur van de vereniging. De commissie stelt per activiteit binnen haar eigen gelederen een zogeheten activiteitverantwoordelijke aan. Deze vervult voor de betreffende activiteit een voortrekkersrol en is belast met de algehele coördinatie van de bestreffende activiteit.

Taken voor de activiteitencommissie als geheel:
 • voor januari van ieder kalenderjaar het activiteitenprogramma van het komende kalenderjaar presenteren aan het bestuur van de vereniging;
 • aanstellen van een activiteitverantwoordelijke;
 • bewaken tijdschema's van de activiteitenverantwoordelijke;
 • evalueren gehouden activiteiten en bespreken nieuwe activiteiten;
 • opstarten van de pr-activiteiten van de evenementen;
 • vergaderfrequentie van tenminste 1 x per 2 maanden.

Taken voor de activiteitverantwoordelijke:
Uitgangspunt moet zijn dat ruimschoots voordat een activiteit wordt gehouden de noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen en dat deugdelijke afspraken zijn gemaakt met degenen die zullen assisteren en/of derden die diensten of materialen moeten leveren. Hiertoe zorgt de activiteitverantwoordelijke voor:
 • Per activiteit een tijdschema van voorbereiding en uitvoering;
 • Een draaiboek met daarin uitgewerkt een tijd- en werkschema; dit draaiboek dient ruimschoots voordat de eerste actie ten behoeve van het betreffend evenement aanvangt gereed te zijn;
 • Een kosten-batenprognose;
 • Coördinator tijdens de activiteit zelf;
 • Maken van een verslag van bevindingen om daaruit lering te trekken voor volgende keren Het bestuur van de vereniging geeft steeds ultimo de maand augustus aan welke wensen zij heeft met betrekking tot te organiseren activiteiten in het volgende kalenderjaar. Alle contacten tussen de activiteitencommissie en het bestuur van de vereniging lopen via de voorzitter van de activiteitencommissie. Alle notulen van de activiteitencommissie worden besproken in het bestuur van de vereniging bij gelegenheid van haar vergaderingen. De voorzitter van de activiteitencommissie rapporteert de bevindingen van het bestuur aan de leden van de activiteitencommissie. Het bestuur van de vereniging is alleen en bij uitsluiting bevoegd naar buiten toe op te treden en de vereniging te binden.Alle contracten en te maken kosten kunnen slechts door het bestuur worden afgesloten of gemaakt. Alle contracten en nota's dienen steeds geadresseerd te zijn aan het secretariaatsadres danwel het adres van de penningmeester. De tenaamstelling dient steeds te zijn Harmonie Concordia.

Fondsencommissie

Deze commissie zal zich bezig moeten houden met het genereren van geld buiten de evenementen. Hierbij kan gedacht worden naar het zoeken van subsidies bij overheden en andere instellingen; uitbreiden van sponsoring door bedrijven; uitbreiden van de club van 100; organiseren van loterijen. Deze commissie bestaat uit:
 • Mike Queis
 • Remco Maijer
 • Gaston Hertog (secretariaat)Bouwcenter Jan Opreij

Eijkerbouw

Rabobank

HabetsRoyen

Autoschade Heuvelland BV

Patisserie Peter Lemmens

Souren Montage

© Copyright 2006-2024 Harmonie Concordia Margraten. Alle rechten voorbehouden.
Design en implementatie door Xzyra.nl. Verwerkingstijd 0.012sec. Privacy verklaring.